Web
Analytics

Kairros

Kairros provides professional advice on a range of health management and re-employment issues for employers, insurers and clients.

  • Home page
  • Vocational programs to assist in your return to work - Vietnamese - Kairros(current)

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỂ ĐỂ HỖ TRỢ BẠN TRỞ LẠI LÀM VIỆC

Để giúp bạn trở lại làm việc, một số khuyến khích có sẵn để cung cấp cho nhà tuyển dụng. Bạn có thể thảo luận trực tiếp những vấn đề này với các công ty và / hoặc Kairros có thể thay mặt bạn làm việc này.

Thử Việc (Work Trial)

Điều này giúp cho bạn và nhà tuyển dụng có cơ hội thử thách các nhiệm vụ của một vai trò, dần dần cải thiện sự tự tin và năng lực của bạn, hoặc chứng tỏ bạn là một nhân viên có giá trị và hiệu quả. Thử việc yêu cầu sự đánh giá và phê duyệt tại nơi làm việc từ Bác sĩ Điều trị được Chỉ định của bạn, cũng như công ty bảo hiểm của bạn. Bạn có quyền sử dụng tổng cộng 12 tuần thử việc trong suốt thời gian yêu cầu của mình, vì vậy, chúng tôi thường khuyên bạn chỉ nên dành 4-6 tuần tại bất kỳ nhà tuyển dụng nào. Thêm thông tin có sẵn ở đây: https://www.sira.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/310683/Work-trialprogram30.pdf

Chương trình Làm việc Kết nối 2 (Connect 2 Work)

Chương trình này là một biến thể của chương trình Thử việc, chương trình này cung cấp cho nhà tuyển dụng chủ nhà $200 đô la mỗi tuần, để khuyến khích sự tham gia của các nhà tuyển dụng chủ nhà. Chương trình này yêu cầu tối thiểu 15 giờ làm việc mỗi tuần. Thêm thông tin có sẵn ở đây: https://www.sira.nsw.gov.au/resources-library/workers-compensation-resources/publications/help-with-getting-people-back-to-work/connect2work-guidance-material

Chương trình Sắp xếp Trả lương (Job Cover Placement Program-JCPP)

Chương trình này bao gồm các khoản thanh toán cho chủ lao động sau 12 tuần, 26 tuần và 52 tuần làm việc được trả lương, tối thiểu là 64 giờ mỗi tháng. Công việc phải là công việc lâu dài hoặc theo hợp đồng có thời hạn ít nhất 12 tháng. Tổng số tiền thanh toán là $27.400 đô la trong 12 tháng. Thêm thông tin có sẵn ở đây:
https://www.sira.nsw.gov.au/resources-library/workers-compensation-resources/publications/help-with-getting-people-back-to-work/JobCover-placement-program_fact-sheet.pdf

Chương trình Bảo đảm Việc làm 6 (Job Cover 6)

Đây là dạng rút ngắn của chương trình JCPP, yêu cầu phải có việc làm lâu dài hoặc hợp đồng có thời hạn cố định ít nhất 6 tháng. Tuy nhiên, không giống như JCPP, không có yêu cầu tối thiểu về số giờ mỗi tháng. Thêm thông tin có sẵn ở đây: https://www.sira.nsw.gov.au/resources-library/workers-compensation-resources/publications/help-with-getting-people-back-to-work/jobcover6-supporting-recovery-at-work-during-the-covid-19-period

Chương trình Chuyển tiếp Làm việc (Transition To Work Program)

Chương trình này nhằm mục đích vượt qua các rào cản để bạn chấp nhận lời đề nghị làm việc. Việc thanh toán có thể được thực hiện cho các khóa học, quần áo hoặc các chi phí khác sau khi có thư mời làm việc. Chương trình này được giới hạn ở mức $5,000 đô la. Cấp thêm $200 đô la để hỗ trợ bạn trong khi tìm kiếm việc làm, chẳng hạn như mua quần áo thích hợp để mặc khi đi phỏng vấn. Thêm thông tin có sẵn ở đây: https://www.sira.nsw.gov.au/resources-library/workers-compensation-resources/publications/help-with-getting-people-back-to-work/sira-transition-to-work-program-guidance-material

Các khoản Thanh toán Hỗ trợ Việc làm Mới (New Employment Assistance Payments)

Chương trình này cũng nhằm mục đích vượt qua các rào cản đối với việc làm và yêu cầu một lộ trình ngắn hơn so với Chuyển tiếp Làm việc. Thông qua chương trình này, bạn có thể được hoàn trả số tiền lên đến $1.000 đô la cho các chi phí liên quan đến việc chấp nhận lời đề nghị làm việc mới. Thêm thông tin có sẵn ở đây: https://www.sira.nsw.gov.au/claiming-compensation/workers-compensation-claims/new-employment-assistance-payments

Back to top